Sídlo

Anenská 10/10Brno
602 00 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Raná péče
Anenská 10/10
60200 Brno
Česko

Rok založení
2002
26589907
Statutární zástupce
Tomáš Dostál
Kontaktní osoba
Mgr. Veronika Pelánová
Telefon
777 798 701
Druh poskytované sociální služby
Raná péče
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 7 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Raná péče je jednou ze služeb poskytovaných organizací Paspoint, z.ú., která se prostřednictvím komplexní a systematické péče snaží zkvalitnit život rodinám, které pečují o dítě s PAS ve věku do 7 let.

Vzhledem k tomu, že chceme rodině pomoci v jejich přirozeném prostředí, službu poskytujeme převážně terénní formou. Tým pracovníků rané péče tvoří vedoucí služby, sociální pracovníci (poradci), a odborní pracovníci – logoped a psycholog.

Co nabízíme

•             Pomoc s orientací v problematice PAS – na konzultacích dáváme rodičům dostatek prostoru pro diskuzi na aktuální témata, průběžně je informujeme o plánovaných vzdělávacích akcích realizovaných nejen naší organizací, doporučujeme a půjčujeme jim vhodnou literaturu.

•             Poradenství – poskytujeme rodičům informace o sociální podpoře, o službách, které mohou využívat,  o postupu při zařazování dítěte do mateřské školy aj.

•             Podporu – rodičům nasloucháme.

•             Zpětnou vazbu – snažíme se rodičům zprostředkovat a zdůvodnit náš pohled na danou situaci.

•             Zhodnocení schopností a dovedností dítěte s PAS – snažíme se najít silné a slabé stránky dítěte, abychom mohli zvolit správný postup při jeho rozvoji.

•             Logopedickou intervenci – pod vedením odborného pracovníka – logopeda, pomáháme u dítěte s PAS rozvíjet funkční komunikaci.

•             Půjčování pomůcek – nabízíme k zapůjčení pomůcky, které mohou dítěti pomoci v jeho rozvoji.

•             Vedení rodičů při navazování vztahu s dítětem – učíme rodiče hrát si se svým dítětem, upozorňujeme je na důležité momenty v jeho chování, ukazujeme jim, jak mohou zaujmout jeho pozornost, navázat spolupráci apod.

•             Pomoc rodině zvládat běžné činnosti (pobyt doma, cestování MHD, procházka, návštěva lékaře, nakupování aj.) – pokud má dítě problém přizpůsobovat se měnícím se podmínkám

a požadavkům, hledáme s rodiči cesty, jak tyto potíže zmírnit.

•             Konzultace v MŠ – na žádost rodičů a se souhlasem ředitele realizujeme náhledy ve školce, kde se společně s pedagogy snažíme upravit podmínky tak, aby se zde všichni, v rámci možností, cítili dobře.

•             Pravidelná setkávání rodičů – organizujeme rodičovské skupiny, kde společně řešíme různá témata.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.