Sídlo

Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Kontaktní adresa

Domov seniorů Břeclav, p.o.
Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Rok založení
1976
48452734
Statutární zástupce
PhDr. David Malinkovič
Kontaktní osoba
Mgr. Tamara Režná
Mgr. Vendula Baťková
Telefon
519305238
725441325
731690650
Druh poskytované sociální služby
Odlehčovací služby
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 60 do 99 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je dočasné převzetí péče o osoby, které nejsou schopny samy zajišťovat své životní potřeby, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu a umožnit tak odpočinek osobám, které o své blízké pečují. Minimální doba pobytu je 14 dní, maximální doba pobytu jsou 3 měsíce.

 1. Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu nebo onemocnění demencí:

 • částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a potřebují zajistit své potřeby po dobu odpočinku blízkých, kteří o ně jinak pečují

Vymezení pojmů, podle míry zapojení pracovníků:

 

PODPORA – pracovník pomáhá slovně nebo dohlíží (př. dobré praxe: pracovník doprovází klienta do koupelny jako dohled, aby neupadl).

POMOC – pracovník pomáhá, ale zapojuje se také klient (př. dobré praxe: pracovníci nakrájí klientovi maso, klient jí sám).

PÉČE – celková péče o klienta, vše dělá pracovník.

 

 1. Cíle OS:

 

Základní činnosti, které poskytujeme:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

      podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

Okamžitá kapacita: 4 lůžka

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.