Sídlo

Vranovská 846/45
614 00 Brno
Česko

Kontaktní adresa

IQ Roma servis, z.s. - pobočka Břeclav
Tř. 1. Máje 57/39
691 41 Břeclav
Česko

Rok založení
1997
65341511
Statutární zástupce
Petr Máčal
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Suchomelová
Telefon
519 324 849
773 798 420
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 0 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • etnické menšiny
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 7557383
Název služby: PRO RODINY
 

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Břeclav

Pondělí

8:00 – 16:00

Úterý

8:00 – 16:00

Středa

8:00 – 17:00 

Čtvrtek

8:00 – 12:00

 

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00

 

POSLÁNÍ

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci nebo jsou jí ohroženy. Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině. Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově, Zastávce u Brna, Bučovicích a Lanžhotě. 

CÍLE

 • Rozvoj rodičovských kompetencí v péči a výchově svých dětí 
 • Posílení zdravých vztahů v rodině a okolí 
 • Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže 
 • Podpora smyslu pro komunitu 
 • Podpora při dosahování oprávněných zájmů a práv 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi mohou využívat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které jsou ohroženi sociálně nepříznivou situací, kterou neumí nebo nemohou řešit sami. Nepříznivou sociální situací rozumíme zejména: 

 • potřebu zlepšení výchovného a vzdělávacího prostředí pro dítě; 
 • potřebu zlepšení nedostatečných a ohrožujících podmínek pro dítě  (např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky); 
 • potřebu podpory v rozvoji schopností a dovedností rodičů v kvalitní péči a výchově svých dětí; 
 • potřebu podpory při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí (např. rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte či těm, kterým bylo dítě z rodiny již odebráno, a nyní usilují o jeho návrat zpět), v komunikaci s institucemi; 
 • nedostatečnou spolupráci mezi institucemi; 
 • nedostatek finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů; nabídek dostupného trávení volného času dítěte; 
 • předsudky, diskriminace a rasismus. 

Odbornou pomoc v rámci sociálně aktivizační služby nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají se sociálně nepříznivou situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním a cíli služby
 • v případě plné kapacity služby

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ

 • Vytváříme prostor pro svobodné vyjádření dítěte. Podpora rodiny vychází primárně z cílů a potřeb dítěte, s ohledem na obecné zájmy a blaho dítěte. Rodiny (dítě) mají právo požádat o svolání případové, interaktivní nebo rodinné konference.
 • Podporujeme zdravé vztahy v rodině a rozvinutí zdravých ambicí dítěte v oblasti vzdělávání a jiných zájmových činností dítěte.

 • Snažíme se o zajištění důvěrného prostředí pro společné jednání, Vaše informace jsou u nás v bezpečí. Výjimkou ze zásady mlčenlivosti je zákonná ohlašovací povinnost pracovníka vůči orgánům činným v trestním řízení a v případech ohrožení zdraví a bezpečí dítěte.
 • Podporujeme taková řešení, která Vám a Vašemu dítěti mohou pomoci žít důstojnější život v širší společnosti. Tím, kdo se nakonec rozhodne pro konkrétní řešení, jste Vy.

 • Děláme jen to, na čem se společně domluvíme. Snažíme se Vám poskytnout co nejkvalitnější služby.  
 • Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky (tzv. (case management).

 • Naše služby jsou bezplatné a dobrovolné

 

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Klient vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou. Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace. 

Při uzavírání dohody o poskytování služby SAS pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává: předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce), poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby, práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody), klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta). 

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán. Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce. V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění). 

Odmítnutí zájemce o službu

Pracovník má právo odmítnout zájemce na základě předem určených důvodů: 

a) Přání zájemce je v rozporu s vizí organizace a posláním služby. 

b) Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny. 

c) Přání zájemce je mimo zaměření a odbornost poskytované služby 

d) Odmítnutí zájemce z kapacitních důvodů 

e) Se zájemcem byla dříve, v době kratší 6 měsíců před jeho aktuální žádostí o poskytnutí služby, ukončena dohoda z důvodů porušování povinností vyplývající z této dohody 

f) V dalších odůvodněných případech, kdy ze strany pracovníka je zvýšené riziko neprofesionálního poskytování služby (neschopnost zaujmout neutrální, nezaujatý postoj ke klientovi) 

 

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta i pracovníka. Klient může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník na základě těchto důvodů: 

a) Naplnění cílů spolupráce, pominutí důvodů spolupráce 

b) Změny cílů spolupráce, potřeby jiné odborné služby 

d) Opakované nedodržení podmínek dohody (povinností klienta), dojednaných kroků spolupráce (plánu) ze strany klienta 

d) Změny místa pobytu klienta mimo působení služby 

e) Nedostatek finančních či materiálních zdrojů služby  

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům ambulantní formy služby, tedy v zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy služby je pro práci se skupinou nastavena na 55 uživatelů. Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně, 20 v Břeclavi a 15 ve Vyškově.

Okamžitá maximální kapacita terénní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům terénní formy služby, tedy mimo zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita v terénní formě služby je pro práci se skupinou nastavena na 40 uživatelů. Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně a 20 v Břeclavi.

 

STÍŽNOST NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně. 

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz, osobním předáním či vhozením do schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby PRO RODINY – SAS Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO RODINY – SAS Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1. Případně lze zcela anonymně vhozením do schránky důvěry.

Ústně lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Poskytovatel je povinen stížnost vyhodnotit a sdělit stěžovateli nejpozději do 30 dnů od přijetí stížnosti, v odůvodněných případech do 60 dnů. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv).

Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby.

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.